Diverse afspraken over het keuren

Nannostomus mortenthaleri
De landelijke huiskeuring
De kosten van deze keuring komt geheel ten laste van de NBAT.


De districtkeuringen
De Bondskeurmeesters worden door de districten zelf aangezocht. Het keuringstraject blijft evenwel van kracht. Deze keuringen vinden plaats in januari en februari en de uitslag moet voor 31 maart door de districten ingediend zijn bij de secretaris van de commissie Bondskeurmeesters.

In alle gevallen geldt dat het district contact opneemt met de keurmeester en de hele keuring met hem afhandelt over ontmoeting, eten, overnachten of niet, keurschema, dagindeling etc. Mochten er districten zijn die hier geen wegwijs in weten kunnen ze contact opnemen met de commissie BondsKeurmeesters

De kosten bestaan uit 2 hoofdposten:

  • De keuringsdag(en) deze komen geheel ten laste van de penningmeester van de N.B.A.T. De vergoeding is vastgesteld op 90 euro per keuringsdag. Alle andere kosten zoals lunch/diner/overnachten etc. komen ten laste van het districtsbestuur.

  • De uitslagavond. Deze is nog een aangelegenheid tussen het district en de keurmeester. Het bestuur dient goede afspraken te maken omdat het een overeenkomst in onderling overleg betreft. De keurmeester mag in alle redelijkheid een reisvergoeding declareren en een vergoeding voor de te verrichten uitslag. Het ligt helemaal aan de activiteiten die een keurmeester moet ontplooien: als hijzelf de presentatie moet verzorgen kan daar een ander bedrag tegenover staan dan wanneer het district alles verzorgt.


De verenigingskeuring
Deze keuringen worden aangevraagd en geregeld door de verenigingen. Dit staat in grote mate los van de commissie en is een overeenkomst tussen vereniging en Bondskeurmeester. Het basisbedrag voor de te verrichten keuring is door de commissie geadviseerd en door de ledenraad van de N.B.A.T. bekrachtigd. Een keuringsdag kost 45 euro tot en met 8 deelnemers per dag. Iedere deelnemer meer, kost 7.50 euro meer. Reiskosten worden onderling afgesproken. Daarom is het niet meer dan billijk dat beide partijen alle afspraken en onkosten met elkaar overeenkomen en dienovereenkomstig handelen. Normaliter worden over en weer schriftelijke bevestigingen gestuurd om een en ander te regelen.


Lezingen
Vele keurmeesters geven ook lezingen. Het staat de keurmeesters en alle andere mensen, die verbonden zijn met de N.B.A.T. vrij om welk bedrag dan ook overeen te komen met iedere willekeurige opdrachtgever. In alle hobbygeledingen van de maatschappij wordt de expertise van de keurmeesters op prijs gesteld en zij zijn vrij in het uitdragen van hun kennis. Andersom is natuurlijk ook niet uit te vlakken: de verenigingen van de N.B.A.T. kunnen iedereen uitnodigen hun expertise te verkondigen. Alle verplichtingen die hieruit voortvloeien is des verenigingsbestuur en staat los van het instituut N.B.A.T.


Reiskosten vergoeding
Bij activiteiten voor de N.B.A.T. (vergaderingen, bijeenkomsten en de landelijke keuring) declareert de keurmeester bij de penningmeester van de N.B.A.T., 20 eurocent per kilometer.

In alle andere gevallen (verenigingskeuring, lezingen, uitslagen) regelt de keurmeester zijn vergoeding met de opdrachtgever.